image1 image2 image3

Stołówka

Wydawanie posiłków:

12:20 - 12:40 - Szkoła Podstawowa
13:25 - 13:40 - Gimnazjum

 KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY ZOBACZYĆ JADŁOSPIS

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi :


Szkoła podstawowa - 42 zł (14 dni x 3 zł)
Gimnazjum   - 39 zł (13 dni x 3 zł)


wpłat należy dokonywać w dniach od 18.05. do 29.05.2017r.
na rachunek bankowy 29 1240 6452 1111 0010 4805 1489

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego proszę o odliczenie nadpłat powstałych w wyniku nieprawidłowych wpłat za obiady.

 
 
 

Wpłat za obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydawania obiadów.

Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu na rachunek bankowy numer 29 1240 6452 1111 0010 4805 1489 Bank Pekao.

Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

-imię i nazwisko dziecka
-klasa
-określenie za jaki miesiąc
-jeśli kwota jest mniejsza niż przewidziana za pełen miesiąc- prosimy dopisać dokładny powód       
 (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły), np.:
*pomniejszenie o odliczenia za poprzedni miesiąc - z podaną kwotą
*uczeń nie będzie jadł obiadów w wybrane dni tygodnia - np. bez wtorków i piątków
*datę od kiedy uczeń będzie jadł obiady – w przypadku gdy rodzic nie zdążył zapłacić terminowo z góry za cały miesiąc (np. obiady od 06.03.2016)


Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik sekretariatu szkoły. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika.

Kwoty przekazywane na rachunek bankowy szkoły muszą być zgodne; nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.

Odwołanie posiłków następuje telefoniczne (pod nr 52 341-28-11) lub przez osobiste zgłoszenia rodzica co najmniej 3 dni przed odwoływanym dniem.

Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:
- nieterminowo dokonaną wpłatę,
- pomniejszenie kwoty bez wiedzy pracownika szkoły, zaokrąglenie kwoty,
- błędne informacje w tytule przelewu lub ich brak.

Regulamin stołówki szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli  i pracowników.

2. Tygodniowy jadłospis jest wywieszany na początku tygodnia na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny w internecie na stronie szkoły.

3. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,
- dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, ROPS,
- dzieci, których dożywianie dofinansowuje KPZPN,
- nauczycieli, którzy opłacili posiłek.

4. Odpłatność  za obiady jest pobierana za cały miesiąc z góry do wyznaczonego zgodnie z harmonogramem dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie jadł obiady.Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje  wykreśleniem z listy obiadowej. Przy wpłacie po terminie dziecko rozpoczyna jedzenie obiadów 3 dni później, ze względu na cykl zamawiania towaru.

wrzesień

płatność do 2 września

październik

płatność do 28 września

listopad

płatność do 28 października

grudzień

płatność do 28 listopada

styczeń

płatność do 9 stycznia

luty

płatność do 31 stycznia

marzec

płatność do 24 lutego

kwiecień

płatność do 29 marca

maj

płatność do 27 kwietnia

czerwiec

płatność do 29 maja

      

5. Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępna w internecie na stronie szkoły.

6. Nieobecność  planowaną np. wycieczka, wyjazd należy zgłaszać z 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco u intendenta. W związku z cyklem zamawiania towaru nieobecność ta ulega odpisowi po trzecim dniu nieobecności. Pojedyncze nieobecności nie będą odpisywane.

7. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem, tzn. 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W sytuacji nie zgłoszenia powyższego faktu, płatność za obiady dziecka będzie liczona w 100% jakby jadło.

8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie list obiadowych w godz. 12.00 – 14.30.

9. W trakcie przerwy od godz. 12.20 - 12.40 posiłki spożywają uczniowie szkoły podstawowej, natomiast od godz. 13.25 - 13.40 uczniowie gimnazjum. Wyjątek stanowią uczniowie wychodzący wcześniej na treningi  lub z nich wracający, po uprzednim zgłoszeniu przez trenera.

10. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiadają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele dyżurujący.

11. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach.

12. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń.

13. Zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki  szkolnej.

   

PARTNERZY

2017  Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy